top of page

DE KLEINE LETTERTJES

We willen zo transparant mogelijk zijn in onze voorwaarden “just in case” er iets niet helemaal verloopt zoals gedacht! Neem zeker even de tijd om alles na te lezen, goede afspraken maken goede vrienden want tot slot ben je wel op stap met kostbaar materiaal. ;-)

Artikel 1: Voorwerp
De huurder neemt de hierna beschreven motorhome te Donkstraat 23, 9170 Meerdonk, voorzien van alle boord-documenten, het bijhorend gereedschap en alle accessoires, in de huur zonder bestuurder. Hij erkent dat deze in perfecte en nette staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken is. Bij elke verhuring zal er voorafgaandelijk een uitgebreide omstandige inventaris opgemaakt worden met, indien nodig, bijkomende foto’s van reeds aanwezige schade.

Artikel 2: Beschrijving van het voertuig

Details volgens “Het Overdrachtsformulier” beschreven voor vertrek.

Artikel 3: Duur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur vanaf 15h op de eerste dag van reservatie tot en met 11h op de laatste dag van reservatie. Er kan afgeweken worden van het tijdstip van ophaal en/of teruggave na onderling overleg aan een vast tarief van 50% van één nacht aan het gangbare tarief. De huurder is dan vrij om het voertuig op te halen/binnen te brengen naar eigen voorkeur. Indien het voertuig langer in het bezit blijft van de huurder zonder bovenstaande overeenkomst verwijzen we naar Artikel 9 met alle van toepassing zijnde extra kosten.

Artikel 4: Huurprijs en betalingswijze

-Huurprijs zoals beschreven in Offerte/Eindfactuur.

-Voorschot van 10% te betalen binnen 5 dagen na offertedatum op rekeningnummer BE32 7330 5855 6102

-Het resterende saldo dient betaald te worden ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode.

-Huurprijs niet ontvangen op datum van vertrek = geen vertrek.

Artikel 5: Inbegrepen in de huurprijs

-Het voertuig zoals beschreven in de “Huurovereenkomst”

-Verzekering voertuig volgens Artikel 14.

-Reisbijstand voertuig volgens Artikel 15.

-Basisuitrusting zoals beschreven op de inventaris volgens bijlage.

-270km/nacht (extra km aan 0,25€/km).

Artikel 6: Niet inbegrepen in de huurprijs

-De kosten van reparatie als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van eventueel ontstane defecten onderweg.

-Schade aan meubels en inboedel van het woongedeelte.

-Boetes en/of processen-verbaal (zie Artikel 18).

-Tolheffingen.

-Het verbruik van brandstoffen zijnde Diesel, Adblue, motorolie en LPG.

-Kuis binnen -en buitenkant tenzij er een overeenkomst werd gesloten voor vertrek waarbij de kuis zal uitbesteed worden aan de verhuurder.

-Waarborg/Franchise verzekering (zie Artikel 8)

Artikel 7: Reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot volgens Artikel 4. De verhuurder behoudt het recht om het voertuig opnieuw aan te bieden voor verhuur indien het voorschot of het restbedrag niet binnen de afgesproken termijn werd ontvangen.

Artikel 8: Waarborg

De huurder zal een waarborg betalen van €1250 voor een half-integraal en €1350 voor een integraal mobilhome ten laatste op het moment van vertrek. Deze waarborg is te betalen via overschrijving vooraf of in contanten bij de start van de huurperiode. het bedrag van de waarborg zal na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat zoals beschreven voor vertrek volgens Artikel 2. In geval van schade wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van achteraf opgemerkte schade en/of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg tot na de afhandeling van het volledige schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden aan de verhuurder. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aagerekend worden van €100. De schadevergoeding voor de schade zal vergoed worden met de geblokkeerde waarborg. Indien er nog eventuele bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, zal deze schade ten laste van de huurder gefactureerd worden. Er kan desbetreffend een deskundige aangesteld worden op kosten van de huurder indien discussies de kop zouden opsteken. De borg zal verdubbeld worden indien er naar een festival zal gereisd worden. 

Artikel 9: Teruggave mobilhome

Aan het einde van de onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst, moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan de verhuurder of aan ieder die door deze laatste aangewezen werd en dit op het adres zoals vermeld in Artikel 1. De partijen komen overeen dat de wagen zich in een goede staat van werking bevindt indien dit in overeenstemming is met de in Artikel 2 genoemde volkomen aspecten. De teruggave moet geschieden ten laatste 11:00u op de einddatum tenzij anders overeengekomen en beschreven in bijlage. Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van een extra vergoeding van €50 per beginnend uur wegens genotderving. Vanaf het 3e beginnende uur zal aangifte van diefstal/ontvreemding worden gedaan bij de lokale politie.

 

Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen:

-Buitenkant gereinigd (zonder mechanische carwash), bij gebreke, basis voor extra vergoeding van €100 tenzij anders overeengekomen in bijlage voor vertrek.

-Binnenkant gereinigd, bij gebreke, basis voor extra vergoeding van €100 tenzij anders overeengekomen in bijlage voor vertrek.

-WC tank werd leeggemaakt en gespoeld, bij gebreke, basis voor vergoeding van €50.

-De afvalwatertank leeggemaakt, bij gebreke, basis voor vergoeding van €25.

-Volle dieseltank, bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg aan 3€/l.

-Volle LPG tank, bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg aan 2€/l.

-Volle Adblue tank, bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg aan 2€/l.

Als door het te laat binnenbrengen de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent. Dit wil zeggen dat de verhuurder er mee instemt dat de volgende huurder vergoed zal worden aan het dan geldende dagtarief vermeerderd met 50%. Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

Artikel 10: Ten persoonlijke titel

De huurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten noch ter beschikking van derde(n) te stellen. 

Artikel 11: Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaart van alle mogelijke bestuurders. De minimum leeftijd voor het besturen van de motorhome in kwestie bedraagt 21 jaar en de bestuurder dient tevens minimum 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn voor het recht op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen te bezitten. Is er spraken van een jonge bestuurder tussen 21 en 24j oud dan zal de borg met 250€ vermeerderd worden volgens de algemene voorwaarden van onze verzekeraar.

Artikel 12: Gebruik van het verhuurde voertuig

De huurder is verplicht de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig het olie- en waterpeil alsook de bandendruk te controleren. De huurder verbindt er zich toe het voertuig enkel en alleen te gebruiken waarvoor het bestemd is, zijnde vrijetijdsbesteding/tourisme. De huurder is zich er van bewust dat het gehuurde voertuig maximaal tot 3500kg beladen mag rijden.

Het is tevens verboden:

-Frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen in het voertuig te gebruiken.

-Huisdieren mee te nemen in het voertuig zonder voorafgaandelijke toelating.

-Festivals te bezoeken zonder voorafgaande toelating.

-Om goederen en/of personen zonder papieren te smokkelen.

-Te roken in het voertuig. Bij gebreke zal u een schadevergoeding aangerekend worden van €250 of de prijs van de chemische reiniging indien dit hoger uitkomt dan 250€.

Artikel 13: Fout van de huurder

De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten indien de verzekering om de een of andere reden niet kan aangesproken worden.

Artikel 14: Verzekering

De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor het voertuig werd een burgerlijke aansprakelijkheid, omnium met vrijstelling €1250/€1350 per schadegeval en rechtsbijstand onderschreven. Let op, schade aan de inboedel/ meubelair van het woongedeelte valt niet onder de inbegrepen verzekering.

Artikel 15: Reisbijstand voertuig en inzittende

Voor het voertuig werd een bijstandspolis ondertekend bij VAB. Deze kan geraadpleegd worden onder bepaalde voorwaarden bij pech onderweg. Gelieve onze website te raadplegen voor uitgebreide informatie hieromtrent.

Artikel 16: Informatieplicht van de huurder

De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van elke fout, schade of gebrek aan materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden op het telefoonnummer +32498643541. Dit om pro-actief een oplossing te zoeken.

Artikel 17: Technische defecten

Bij een dringend technische defect van het voertuig dient de huurde de verhuurder te contacteren op het nummer +32498643541 en zal er in samenspraak de best mogelijke oplossing genomen worden. Indien de motorhome tijdens uw reis door de technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur. De huur voor de dagen dat u door deze situatie eventueel vroeger thuis bent, zijn terugvorderbaar. Wij verwijzen naar Artikel 15 van toepassing zijnde voorwaarden indien nodig. 

Artikel 18: Inbreuken op het wegreglement

De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de huurperiode, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. De verhuurder zal, bij het ontvangen van een proces-verbaal tijdens of na de verhuurperiode, automatisch contact opnemen met de huurder en zal hiervoor een administratieve kost van €25 in rekening brengen.

Artikel 19 : Ongeval

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

-Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen.

-Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.

-Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.

-Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn. 

-Het invullen van het Europees Aanrijdings-formulier.

-Een verslag te bezorgen aan de verhuurder inclusief foto's van het voorval. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent ten lasten van de verhuurder

Artikel 21: Contractgebied

De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op het verzekeringsformulier. Bij overtreding hiervan zijn alle mogelijke kosten voor de huurder en kan er, wanneer nodig, geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering of bijstand.

Artikel 22: Annulatievoorwaarden

Bij annulering door de huurder zijn volgende tarieven van toepassing:

-Binnen 24h vóór vertrek: 100% van de huursom

-Binnen 1 week vóór vertrek: 75% van de huursom

-Binnen 2 weken vóór vertrek: 50% van de huursom

-Binnen 6 weken vóór vertrek: 30% van de huursom

-Binnen 10 weken vóór vertrek: 20% van de huursom

-Meer dan 10 weken vóór vertrek: 10% van de huursom

 

De verhuurder behoudt het recht om de reservatie te annuleren indien het voertuig door overmacht, buiten de wil van de verhuurder om, onbeschikbaar is voor de huurperiode. De huurder zal in dit geval alle betaalde gelden terugkrijgen indien er geen alternatief voertuig ter beschikking kan gesteld worden.

Artikel 23: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgische Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

Artikel 24: Algemene aanvaarding voorwaarden

De huurder aanvaard automatisch alle bovenstaande artikelen van zodra het voorschot voldaan is of een schriftelijk akkoord werd ontvangen.

bottom of page